Agapella

 1. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie agapella.pl oraz portali rezerwacyjnych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu między Agapella Apartamenty. a klientem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.  
 • Niniejsze warunki korzystania z apartamentów, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu, zawartej pomiędzy Gościem a firmą Agapella Apartamenty z siedzibą w Sopocie przy ul. 3 Maja 46, 81-743 Sopot  
 • Agapella Apartamenty z siedzibą w Sopocie przy ul. 3 Maja 46, 81-743 Sopot, NIP będąca stroną umowy najmu, na pobyt wypoczynkowy, turystyczny lub biznesowy. 
 • Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany na stronie internetowej agapella.pl, który Gość wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych, turystycznych lub biznesowych. 
 • Gość – osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy najmu apartamentu, będącego w dyspozycji Agapella Apartamenty  z siedzibą w Sopocie przy ul. 3 Maja 46, 81-743 Sopot, NIP

   2. Rezerwacja

Nasi Goście mogą dokonać rezerwacji apartamentów w następujący sposób: 

 • Poprzez system rezerwacji on-line, który jest umieszczony na stronie internetowej: www.agapella.pl . Rezerwacja otrzymuje status rezerwacji gwarantowanej po uiszczeniu zaliczki w wysokości 30% pobytu w ciągu 24h od zrobienia rezerwacji. 
 • Poprzez wysłanie maila na adres mailowy: biuro@agapella.pl. Na wskazany adres mailowy, otrzymacie Państwo ofertę spełniającą podane w mailu kryteria oraz koszt całego pobytu, wraz z numerem konta, na który należy wpłacić 30% opłatę rezerwacyjną w ciągu 24 godzin, aby rezerwacja otrzymała status ostateczny. Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej oznacza anulowanie rezerwacji. 

Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w wysłanym przez Agapella Apartamenty  potwierdzeniu dostępności, przywraca rezerwację o ile Agapella Apartamenty , dysponuje dostępnym apartamentem

 3. Zmiany w rezerwacji i polityka rezygnacji 

 • Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem pracowników Agapella Apartamenty Gość informuje elektronicznie Agapella Apartamenty  o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. Firma Agapella Apartamenty  zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy, Gościowi nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty rezerwacyjnej. 
 • Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej oznacza anulacje rezerwacji. 
 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej. 
 • W przypadku skrócenia pobytu nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby. 

 4. Zmiana lub anulowanie rezerwacji przez firmę Agapella Apartamenty 

 • Zmiana rezerwacji przez firmę Agapella Apartamenty jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wynajęcie apartamentu przez firmę Agapella Apartamenty Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu, przez dostawcę: prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas firma Agapella Apartamenty  ma obowiązek zaproponować Gościowi inny termin albo odstąpić od umowy zwracając Gościowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną. 
 • Firma Agapella Apartamenty zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w apartamencie, udostępnienia apartamentu zamiennego o parametrach podobnych do zarezerwowanego apartamentu. W przypadku braku zgody na zmianę apartamentu, umowa ulega zmianie, a Agapella Apartamenty ma obowiązek zwrotu Gościowi pobraną opłatę rezerwacyjną. 

 5. Płatności

Gość może dokonać płatności na jeden z poniższych sposobów: 

 • Przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim) – Gość dokonujący rezerwacji on-line wybiera jako formę płatności jeden z poniższych sposobów płatności on-line i zostaje przekserowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Gość otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Gość powraca do strony internetowej www.agapella.pl 
 • Kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro 

 6. Ceny 

 • Wszystkie ceny oferowane przez firmę Agapella Apartamenty są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT. 
 • Obliczenie wynagrodzenia za zarezerwowane usługi następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem. 
 • Opłata uiszczana przez klienta nie zawiera: opłaty klimatycznej (płatność gotówką) oraz opłaty za sprzątanie końcowe (opłata serwisowa – pościele, ręczniki, galanteria hotelowa) 
 • Opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie) są wliczone w koszt pobytu. 
 • Opłata nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny, łóżeczka dziecięcego oraz kosztu pobytu zwierzęcia. 
 • Na życzenie Gościa Agapella Apartamenty może wystawić fakturę, za uprzednim zaznaczeniem takiego życzenia wraz z podaniem danych do faktury, w trakcie dokonania rezerwacji. 
 • Za zakwaterowanie w godzinach od 18.00 do 09.00, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN o ile wymaga ona fizycznej obecności pracownika Agapella Apartamenty

 7. Zasady ogólne 

 • Gość zobowiązany jest do powiadomienia Agapella Apartamenty o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub mailowo pod adresem: biuro@agapella.pl 
 • Doba hotelowa rozpoczyna się standardowo o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. 
 • Obsługa Gości odbywa się od 9.00 – 18.00 , za zakwaterowanie w godzinach od 18.00 do 09.00, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN., o ile wymaga ona fizycznej obecności pracownika Agapella Apartamenty
 • Meldunek oraz klucze do apartamentu przekazywane są w Recepcji firmy Agapella Apartamenty w Sopocie. Wszelkie szczegóły przekazania kluczy, wysyłane są wraz z potwierdzeniem rezerwacji drogą elektroniczną, przez pracownika firmy Agapella Apartamenty 
 • Godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane jest z osobą reprezentującą Agapella Apartamenty Gość pozostawia obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał. 
 • Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi apartamentami. 
 • Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę. 
 • Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu. 
 • Gość zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w apartamencie. (chyba, że uzgodniono inaczej, z biurem Agapella Apartamenty ) 
 • Agapella Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie. 

 8. Zasady pobytu 

 • Opłata za zgubienie kluczy bądź pilota do hali garażowej wynosi 200 złotych, natomiast za zgubienie karty lub chipa 100 złotych. 
 • W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w opisie apartamentu. W razie naruszenia tego punktu Agapella Apartamenty ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji. 
 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 7:00. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w regulaminie, w tym nieprzestrzegania ciszy nocnej firma Agapella Apartamenty ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu bądź naliczenia kary w wysokości 1000 złotych. 
 • W apartamencie obowiązuje Zakaz Palenia i za jego złamanie Gość zostaje obciążony kwotą 1000 PLN. Wyrzucanie niedopałków i śmieci przez balkon jest ZABRONIONE. 
 • Goście zobowiązani są do utrzymywania apartamentu w stanie zastanym. Agapella Apartamenty zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za ponadstandardowe sprzątanie Apartamentu do 150PLN. Jednocześnie uprasza się o segregowanie i wyrzucanie odpadów zgodnie z informacją otrzymaną od Gospodarza. 
 • Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem. 
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, korzystania z płatnych kanałów telewizyjnych, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W tym przypadku Agapella Apartamentyzastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty gotówką bądź do obciążenia karty kredytowej Najemcy za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. 
 • Firma Agapella Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytuowany jest apartament, jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od firmy Agapella Apartamenty , dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich. 
 • Firma Agapella Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie pobytu Gościa. Agapella Apartamenty jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności. 

 9. Umowa Najmu

Umowa zawarta pomiędzy firmą Agapella Apartamenty  obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Gościa.

 10. Zwierzęta domowe

Firma Agapella Apartamenty  dopuszcza pobyt właściciela ze zwierzęciem w wynajmowanym apartamencie. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Za każdy dzień pobytu zwierzęcia Agapella Apartamenty  nalicza dodatkową opłatę wysokości: 50 PLN/doba.

 11. Reklamacje 

 • Gość ma możliwość do korzystania z prawa do reklamacji usługi świadczonej przez firmę Agapella Apartamenty i dochodzenia roszczeń z tego tytułu. 
 • Reklamacja powinna uwzględniać dane: imię i nazwisko Gościa, adres mail, numer telefonu, termin pobytu, nazwę Apartamentu, ewentualne zdjęcia oraz opis problemu/zdarzenia. Reklamacje można składać osobiście w recepcji Agapella Apartamenty lub drogą mailową : biuro@agapella.pl 
 • Czas jaki został przewidziany na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie udzielona mailowo na adres poczty, podany we wniosku reklamacyjnym. 

 12. Uwagi

Wszelkie uwagi, dotyczące usług świadczonych przez firmę Agapella Apartamenty prosimy kierować na adres: biuro@agapella.pl

 13. Inne

Zgodnie z uchwałą nr II/13/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 listopada 2018 r., firma Agapella Apartamenty pobiera opłatę uzdrowiskową w wysokości 4,40 zł za każdą dobę. 

14. RODO

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że: 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agapella Apartamenty z siedzibą w Sopocie, przy ul. 3 Maja 46, 81-743 Sopot
 • W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę, spośród następujących celów: 
 • wykonania i rozliczenia umowy najmu zawartej z Administratorem danych osobowych – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy, 
 • marketingowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe. 

    3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:
    • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
    • art . 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,
    • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
    • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione, współpracującym z Administratorem danych osobowych podmiotom świadczącym usługi dodatkowe: odbioru z lotniska lub hotelu, organizacja spływów kajakowych, wykonywanie usług przewodnika turystycznego oraz usług kosmetycznych, a także kancelarii doradztwa podatkowego i kancelarii prawnej,
5. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres:
biuro@agapella.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
8. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.